کاراته سبک شوتوکان

مقالات
تنظیمات متن

کی از مهم‌ترین سبک‌های کاراته است، که توسط: گیچین فونا کوشی)که به عنوان (پدر کاراته جهان) شناخته می‌شود بنیان گذاری شد.

 شوتو لقب فوناکوشی (شوتو به معنی کاج‌های لرزان است و چون خانه? فوناکوشی در جنگل کاج بود چنین نامی بر او نهادند) و کان به معنای خانه یا مکتب است. علاوه بر آن شوتوکان متعلق به سیستم شوری ته در کاراته‌است.
در سال 1948 اجرای هنرهای رزمی آزاد شد و دو تن از شاگردان قبلی دوجوی شوتوکان بنامهای ماساتوشی ناکایاما و ایسائو اُباتا سازمان جدیدی را به نام انجمن کاراته ژاپن (JKA)بعنوان اولین تشکیلات رسمی کاراته در جهان بنیان نهادند. دوباره کاراته ترویج شد و در میان ارتش و دانشگاه‌ها و مدارس محبوب گردید.کاراته? شوتوکان با برنامه‌ریزی‌های استاد ناکایاما می‌رفت تا در سطح بین‌المللی مطرح شود، انجمن کاراته ژاپن با تربیت مدرس و اعزام آنها به چهارگوشه? دنیا شروع به تبلیغ کاراته فوناکوشی یا همان شوتوکان نمود و این امر باعث خوشنودی فوناکوشی نیز بود. شوتوکان توسط ماساتوشی ناکایاما
دان 9 (پس از مرگ دان 10) به صورت امروزی تر و علمی تر به جهانیان معرفی شده که به کمک نیروهای فیزیکی کارهایی که به نظر خیلی‌ها سخت یا غیرممکن می‌نمایند را ممکن می‌کند. در این روش توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و گرانیگاه نیرو می‌شود. پس از استاد ناکایاما دو تن از شاگردان ارشد وی استاد هیروکازو کانازاوا دان 10 که اولین قهرمان مسابقات رسمی جهانی کاراته بود اقدام به تاسیس شوتوکان کاراته بین‌المللی (SKI) و استاد مرحوم هیده تاکا نی شی یاما دان 10 نیز فدراسیون جهانی کاراته سنتی (ITKF)را که رقیب اصلی فدراسیون جهانی کاراته (WKF)بشمار می‌رود را در آمریکا تاسیس نمود و کاراته را درآمریکا پایه گذاری نمود . در حال حاضر علاوه بر این تشکیلات بعدها فدراسیون جهانی شوتوکان کاراته (WSKF) توسط استاد کاسویاو فدراسیون جهانی کاراته نومیچی(KWF) توسط استاد میکیو یاهارا دان 9 و فدراسیون (JKS) توسط مرحوم استاد آسائی و متعاقبا استاد ماساوا کاگاوادان 8 بهمراه سایر اساتید در سبک شوتوکان تاسیس و فعالیت نمودند. سبک شوتوکان اولین و اصیلترین سبک کاراته در ژاپن و جهان و همچنین بهمراه سبک کان ذن ریو اولین سبک فعال کاراته در سطح کشورمان ایران می‌باشد

نام های کاتادراین ورزش:


هیان شودان ـ هیان نیدان ـ هیان ساندان ـ  هیان یوندان ـ هیان گودان ـ تکی شودان ـ تکی نیدان ـ تکی ساندان ـ باسای دای ـ باسای شوـ کانکودای ـ کانکوشو ـ امپی ـ جیون ـ جیاونسوـ  گوجوشیهودای ـ گوجوشیهوـ شوهانگتسو ـ گانکاکوـ  وان‌کان ـ می‌کیوـ این  جیته ـ چینته ـ نیجوشیهو ـ سوچین

 قوانین کلاسی کاراته:«به سبک شوتوکان»


درکاراته ابتدا هرکاراته کایی بایدقوانین این ورزش راخوب یاد بگیرد،زیرادرکاراته فراگیری قوانین ، بسیارمهم است .
درکاراته مابه جز ورزش سه چیزرافرامی گیریم «اخلاق،نظم،فنون کاراته».کاراته کا بایدبالباس مخصوص این ورزش در تمرینات حاضر شودو، وقت شناسی، موقع حضور استاد درمحل تمرین، الزامی است.
کاراته کاهان به استاد «سنسی»وبه،ارشدکلاس«سامپای»  می گویندوبه منظورادای احترام وگرفتن اجازه وسلام و...کلمه«اوس» راادا می نمایند.
کاراته کاهان پس ازطی نمودن مراحل اولیه وارتقاء به سطوح بالاترکمربندهایی به رنگهای مختلف دریافت  می کنند که هر رنگ نشانه مرحله رشد وترقی شاگردان درکلاس می باشد که این کمربندها به ترتیب به این صورت می باشد 1-سفید2-زرد3-نارنجی4- سبز5-آبی6-بنفش 7- قهوه ای 8- مشکی که این کمربندتا10مرحله ((دان10)) ارتقاء می یابد.

تجهیزات مورد نیاز :


لباس : لباس کاراته که در زبان ژاپنی (گی ) نامیده می‌شود از یک شلوار ، یک پیراهن و یک کمربند تشکیل شده است . این لباس به گونه ای است که امکان فعالیت آسان و راحت با آن وجود دارد . آستین پیراهن مسابقه دهندگان باید حداقل تا نصف ساعد را بپوشاند و نباید بالا زده شود . طول کمربند باید به نحوی انتخاب شد که پس از دو بار بستن به دور کمر15 سانتیمتر هم اضافه باشد . پهنای کمربند باید 5 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

کاتا  و کومیته:


کاراته شامل دوبخش است :1-کاتا2-کومیته(مبارزه)
1-کاتاهمان مبارزه با حریف خیالی است که کاراته کا
برای گرفتن کمربندبایدکاتای مربوط به آن کمربندرابلد باشد مثلا"کاراته کابرای گرفتن کمربندسبز باید کاتای 3رابلدباشد.
2-کومیته یامبارزه
دومبارزپس ازدرست اجراکردن فنون مربوطه بانظر داورامتیاز کسب می نمایند که مرحله کومیته نام دارد
کاتا:
درسایرورزش های رزمی به کاتا فرم گفته می شود هرکاتا شامل چندین حرکت است
اصل برنده شدن درمسابقات کاتا داشتن قدرت،که باید حرکات رامحکم زد که خودشامل امتیازمی شودو سرعت ،که باید فنون رادرسریع ترین زمان ممکن اجرانمود و، نشست ،که باید روی حرکات پاحالت فنری داشته باشد .

نحوه ی داوری درکومیته :


درداوری این ورزش بایید دقت زیادی نمود زیراهراشتباه کوچک می تواند سرنوشت مسابقه راتغییردهد.همان طور گه کفتیم  درکاراته بدن به 3قسمت تقسیم می شود جودان ،چودان وگدان. هرگاه ضربات مشت به 2سانتی صورت«گدان» برسدکاراته کا 1 امتیاز بدست می آوردو اگرپااین گونه اصابت کندکاراته کا3امتبیاز می گیرد. چودان:هرگاه ضربات دست به شکم یا سینه برخوردکندکاراته کا1امتیاز بدست می آورد و وقتی ضربات پا این گونه اصابت کند کاراته کا2امتیازبدست می آورد گدان:هرگونه ضربه بجز ضربات درودرقسمت گدان زده شود دارای خطامی باشد.      

شرایط مکان تمرین یامسابقه:


1ـمحل تمرین باید دارای تشک مخصوص  به نام «تاتمی»باشد که در مرکز این تشک به رنگ قرمز وهمچنین حاشیه این تشک نیز باید به رنگ قرمز باشد
زیراهنگام مسابقه دوحریف درمرکز تاتمی که به رنگ قرمزاست ایستاده ومسابقه شروع می شودوخروج ازحاشیه قرمز تشک نیزخطا محسوب می گردد.
2 -درمحل مسابقه وسالن مربوطه نباید هیچ گونه ستونی وجودداشته باشد.
3- درکناردیوارهاوحاشیه میدان نیزنباید اشیاءتیزویاکاشی های تیز به کاررفته باشد

وسایل دفاعی درمبارزه:


درمبارزه استفاده از دست کش ـ روپایی ودربعضی ازاوقات گذاشتن لثه مخصوص الزامی است ولی بستن ساق بند وبیضه بند اجباری نیست گرچه استفاده ازاین وسایل نیزبسیارمفیدمی باشد
فنون مبارزه وتقسیم بندی بدن درکاراته:
درکاراته ازگردن به بالارا«جودان»وازکمرتاسینه را
«چودان»وازکمربه پایین را«گدان »می نامند که بیشترحرکات درچودان وجودان اجرا می شود
به حرکات اولیه ،حرکات کیهون می گویند که توسط پا ودست اجرامی شود.
اگرمبارزی بادست درجودان حریف خود فن اجرانماید 1امتیازواگربا، پا،درجودان،فن اجرا کند3امتیازکسب می نمایدکه البته هنگام اجرای این فنون به هیچ وجه نباید ضربات به محل مربوطه اصابت کندودرصورت اصابت نه تنها امتیازی کسب نمی کند بلکه این حرکت خطا محسوب می شود.
آسیب های ورزشی کاراته :
درورزش کاراته امکان داردکه این فنون به درستی اجرا نشود وضربات به سایر قسمتهای حساس بدن اصابت کندازجمله سر وصورت وکشاله ران وروی ران وساق پا ویاحتی چشم که کاراته کاهان بایستی به دقت قوانین مربوطه رارعایت کنند واززدن ضربات به صورت خطا جداخودداری نمایند .درطول مسابقات همیشه یک پزشک به همراه وسایل وتجهیزات خوددرمحل حضور داردو قسمت هایی ازبدن که به صورت جزئی آسیب دیده رادرمان فوری وسرپایی  می کند.