بهمن جاه روی تاتامی مسابقات جهانی اسپانیا

بهمن جاه روی تاتامی مسابقات جهانی اسپانیا

اخبار فدراسیون
تنظیمات متن

جاوید بهمن جاه کاتارو شیرازی روز چهارشنبه 3آبان روی تاتامی مسابقات جهانی اسپانیا از حق ایران دفاع می کند.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، دهمین ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎنی ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻥ طی ﺭﻭﺯﻫﺎی 3 ﺗﺎ 7 ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻨﺮﻳﻒ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ 1447 ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ﻛﺎ ﺍﺯ 96 ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣلی ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻛﺎﺗﺎ ﻭﻛﻮﻣﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
جاوید بهمن جاه کاتارو شایسته شیرازی که قهرمانی چندین دوره رقابت های ملی و بین المللی را در پرونده خود دارد، با آمادگی کامل در رده زیر 21سال کاتا انفرادی به عنوان نماینده ایران روی تاتامی حاضر می شود.
جامعه کاراته فارس برای این قهرمان، آرزوی موفقیت دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ:
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 3 ﺁﺑﺎﻥ ‏( 25 ﺍﻛﺘﺒﺮ ‏) /
ﻭﺯﻧﻜﺸﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺩﻩ ﻫﺎی ﺳﻨﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 10 - 14:30
ﺳﺎﻋﺖ :15-10 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺎﺗﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ :16-15 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ
ﺳﺎﻋﺖ 16:30 18- ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ
ﺳﺎﻋﺖ -18 18:25 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺎﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ
ﺳﺎﻋﺖ 18:25 - 18:50 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺎﺗﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ
ﺳﺎﻋﺖ 18:50- 19:15 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺎﺗﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 4 ﺁﺑﺎﻥ ‏( 26 ﺍﻛﺘﺒﺮ ‏) /
ﺳﺎﻋﺖ -10 12:30 : ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻭﺯﺍﻥ -48 ﻭ -53 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 12:30 15- : ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣاتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻭﺯﺍﻥ -55 ﻭ -61 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 15 – 17 : ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻭﺯﺍﻥ -59 ﻭ +59 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ : 20-17 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻭﺯﺍﻥ -68 ﻭ -76 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ -20 20:30: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﻭﺯﻥ +76 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺟﻤﻌﻪ 5 ﺁﺑﺎﻥ ‏( 27 ﺍﻛﺘﺒﺮ ‏) /
ﺳﺎﻋﺖ -10 11:30 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩﻛﺎﺗﺎی ﺗﻴمی ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 11:30 :13- ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ :15-13 ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ : 16-15 ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻛﺎﺗﺎی ﺗﻴمی ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ -16 16:30 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﻛﺎﺗﺎی ﺗﻴمی ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 16:40- 17:15 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -55 ، -61 ﻭ -68 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 17:15- 17:50 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -48 ، -53 ﻭ -59 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 17:50 - 18:25: ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ +59 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ -76 ﻭ
+76 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺷﻨﺒﻪ 6 ﺁﺑﺎﻥ ‏( 28 ﺍﻛﺘﺒﺮ ‏) /
ﺳﺎﻋﺖ : 12-10 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭﺯﺍﻥ -52 ، -57 ﻭ -63 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ -12 16:30 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭﺯﺍﻥ -47 ، -54 ، +54 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ، ﺍﻭﺯﺍﻥ -70ﻭ+70ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ، ﻭﺯﻥ -50ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺯﻳﺮ 21 ﺳﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺍﻭﺯﺍﻥ -55 ﻭ -61 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺯﻳﺮ 21 ﺳﺎﻝ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ :17-15 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﺯﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ :18-17 ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺳﺎﻋﺖ -18 18:30: ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -52 ، -57 ﻭ -63ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 18:30 :19- ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -47 ، -54 ﻭ +54ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ -19 19:20: ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -70 ﻭ +70 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 19:20 - 19:50: ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -50 ، -55 ﻭ -61 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺯﻳﺮ 21 ﺳﺎﻝ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 7 ﺁﺑﺎﻥ ‏( 28 ﺍﻛﺘﺒﺮ ‏) /
ﺳﺎﻋﺖ -10 12:30: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭﺯﺍﻥ -60 ، -67 ﻭ -75 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 12:30- 14:30 : ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭﺯﺍﻥ -84 ﻭ +84 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ :12 -30 14:30: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭﺯﺍﻥ -68ﻭ +68 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 14:30 :16- ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨدی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﺯﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ -16 16:30 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -60 ، -67 ﻭ -75 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 16:30- 16:50: ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -68 ﻭ +68ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 16:50- 17:10 : ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻭﺯﺍﻥ -84 ﻭ +84ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻋﺖ 17:15: ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید