معرفي صدرنشينان 8 گروه ليگ كاتا نونهالان

اخبار هیات
تنظیمات متن

ليگ كاتا نونهالان در هفته دوم پيگيري شد و تيم هاي صدرنشين 8 گروه معرفي شدند

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس به نقل از سايت فدراسيون كاراته، هفته دوم ليگ كاتا نونهالان با برگزاري 52 ديدار روز شنبه 10 شهريور ماه در سالن شهيد كبگانيان تهران پيگيري شد و نتايج ذيل بدست آمد:


گروه یک/
دور رفت: مرحله سوم: شهرقدس الف 11- شوتوکان SKI کردستان 0
اسدی فر 2- آکادمی نریمان الف 9
دور برگشت:مرحله اول: شوتوکان SKI کردستان 2- اسدی فر9
شهرقدس الف 6- آکادمی نریمان الف 5
مرحله دوم: شوتوکان SKI کردستان 0- آکادمی نریمان الف 11
اسدی فر5 - شهرقدس الف 6
مرحله سوم: شوتوکان SKI کردستان 2- شهرقدس الف 9
آکادمی نریمان الف 7- اسدی فر 4
جدول رده بندی: 1- آکادمی نریمان الف 2- شهرقدس الف 3- اسدی فر

گروه دو/
دور رفت: مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت 
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 6- هیئت کاراته بانه 5
دور برگشت :مرحله اول: باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن – استراحت
صنایع غذایی اوکادو7- هیئت کاراته بانه 4
مرحله دوم: هیئت کاراته بانه – استراحت
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 0- صنایع غذایی اوکادو 11
مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو - استراحت 
هیئت کاراته بانه 6- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 5
جدول رده بندی: 1- صنایع غذایی اوکادو 2- هیئت کاراته بانه 3- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن

گروه سه/
دور رفت: مرحله سوم: شهرقدس ب 0- کیا شهرستان قروه 11
هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 3- بخش فشافویه 8
دور برگشت : مرحله اول: کیا شهرستان قروه 10- هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 1
شهرقدس ب 11- بخش فشافویه 0
مرحله دوم: کیا شهرستان قروه 9- بخش فشافویه 2
هیئت کاراته خراسان روی (کوشا) 8- شهرقدس ب 3
مرحله سوم: کیا شهرستان قروه 8- شهرقدس ب 3
بخش فشافویه 6- هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 5
جدول رده بندی: 1- کیا شهرستان قروه 2- بخش فشافویه 3- شهرقدس ب

گروه چهار/
دور رفت :مرحله سوم: هیئت کاراته قزوین – استراحت 
هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 5- باشگاه صمدی 6
دور برگشت :مرحله اول: هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) – استراحت
هیئت کاراته قزوین 0- باشگاه صمدی 11
مرحله دوم: باشگاه صمدی – استراحت
هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 10- هیئت کاراته قزوین 1
مرحله سوم: هیئت کاراته قزوین – استراحت 
باشگاه صمدی 6- هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 5
جدول رده بندی: - باشگاه صمدی 2- هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 3- هیئت کاراته قزوین

گروه پنج/
دور رفت :مرحله سوم: شهر قدس ج 11- شیتوریو اینوئی ها خوزستان 0
صبا شیراز 11- شوتوکان جاناتان 0
دور برگشت: مرحله اول: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 0- صبا شیراز 11
شهر قدس ج 10- شوتوکان جاناتان 1
مرحله دوم: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 8- شوتوکان جاناتان 3
صبا شیراز 7- شهر قدس ج 4
مرحله سوم: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 5- شهر قدس ج 6
شوتوکان جاناتان 0- صبا شیراز 11
جدول رده بندی:1- صبا شیراز 2- شهر قدس ج3- شیتوریو اینوئی ها خوزستان

گروه شش/
دور رفت: مرحله سوم: شهدای شمیرانات – استراحت 
ستاره جنوب 0- شائولین (حق جو) 11
دور برگشت :مرحله اول: ستاره جنوب – استراحت
شهدای شمیرانات 0- شائولین (حق جو) 11
مرحله دوم: شائولین (حق جو) – استراحت
ستاره جنوب 11- شهدای شمیرانات 0
مرحله سوم: شهدای شمیرانات- استراحت 
شائولین (حق جو) 7- ستاره جنوب 4
جدول رده بندی: 1- شائولین (حق جو) 2- ستاره جنوب 3- شهدای شمیرانات


گروه هفت/
دور رفت: مرحله سوم: سبکWJKA 5 - هیئت کاراته استان البرز 6
شهید صادق زاده 6- آکادمی نوری 5
دور برگشت:مرحله اول: هیئت کاراته استان البرز 11- شهید صادق زاده 0
سبکWJKA 7- آکادمی نوری 4
مرحله دوم: هیئت کاراته استان البرز5 - آکادمی نوری 6
شهید صادق زاده 7- سبکWJKA 4
مرحله سوم: هیئت کاراته استان البرز 11- سبکWJKA 0
آکادمی نوری 6- شهید صادق زاده 5
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته استان البرز 2- آکادمی نوری 3- سبکWJKA 

گروه هشت/
دور رفت :مرحله سوم: آکادمی نریمان 11- ستارگان 0
هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
دور برگشت :مرحله اول: ستارگان 0- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 11
آکادمی نریمان 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
مرحله دوم: ستارگان 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 10- آکادمی نریمان 1
مرحله سوم: ستارگان 0- آکادمی نریمان 11
مدرسه کاراته اتحاد 3- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 8
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 2- آکادمی نریمان 3- ستارگان

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید