صدرنشيني هیات خراسان رضوی، صنایع غذایی اوکادو ، هیات قزوین و باشگاه پیروزی در ليگ كاتا خردسالان

اخبار هیات
تنظیمات متن

پس از پايان برگزاري ديدارهاي هفته دوم ليگ كاتا خردسالان، هیات کاراته خراسان رضوی، صنایع غذایی اوکادو ، هیئت کاراته قزوین و باشگاه پیروزی به ترتيب در صدر جدول رده بندي گروه هاي اول تا چهارم قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی هیات کارات استان فارس به نقل از سايت فدراسيون كاراته، هفته دوم ليگ كاتا خردسالان روز شنبه 10 شهريور ماه در سالن شهيد كبگانيان تهران برگزار شد و تيم هاي صدرنشين معرفي شدند كه نتايج بدست آمده رد اين هفته بدين شرح است: 

گروه یک/
دور رفت : مرحله سوم: هیئت کاراته خراسان رضوی – استراحت
شوتوکان شهرری 0- صبا شیراز 11
مرحله چهارم: سبک wjka - استراحت
شوتوکان شهرری 0- هیئت کاراته خراسان رضوی 11
صباشیراز 11- شوتوکان ski کردستان الف 0
مرحله پنجم: شوتوکان شهرری – استراحت
صباشیراز 11- سبک wjka 0
شوتوکان ski کردستان الف 0- هیئت کاراته خراسان رضوی 11
مرحله اول دور برگشت: صبا شیراز – استراحت 
شوتوکان شهرری 0- شوتوکان ski کردستان الف 11
سبک wjka 1 - هیئت کاراته خراسان رضوی 10
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته خراسان رضوی 2- صباشیراز 3- شوتوکان ski کردستان الف

گروه دو/
دور رفت : مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت 
جوانه شهرداری صفادشت 0- آکادمی نریمان 11
شوتوکان 0- باشگاه کیا قروه 11
مرحله چهارم: جوانه شهرداری صفادشت – استراحت 
شوتوکان 0- صنایع غذایی اوکادو 11
باشگاه کیا قروه 8- آکادمی نریمان 5
وکان – استراحت 
باشگاه کیا قروه 0- با جوانه شهرداری صفادشت 11
آکادمی نریمان 0- صنایع غذایی اوکادو 11
مرحله اول برگشت: باشگاه کیا قروه استراحت
شوتوکان 1- آکادمی نریمان 10
جوانه شهرداری صفا دشت 0- صنایع غذایی اوکادو 11
جدول رده بندی: 1- صنایع غذایی اوکادو 2- آکادمی نریمان 3- جوانه شهرداری صفا دشت

گروه سه/
دور رفت : مرحله سوم: بخش فشافویه 11- جاناتان0
هیئت کاراته استان البرز 8- شهر قدس الف 3
شیتوریو اینوئی ها خوزستان 0- هیئت کاراته قزوین 11
مرحله چهارم: هیئت کاراته استان البرز 11- جاناتان 0
شیتوریو اینوئی ها خوزستان 8- بخش فشافویه 0
هیئت کاراته قزوین 11- شهر قدس الف 0
مرحله پنجم: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 11- جاناتان 0
هیئت کاراته قزوین 10- هیئت کاراته استان البرز 1
شهر قدس الف 9- بخش فشافویه 2
مرحله اول برگشت: جاناتان0- هیئت کاراته قزوین 11
شیتوریو اینویی ها خوزستان 4- شهر قدس الف 7
هیئت کاراته استان البرز 11- بخشداری فشافویه 0
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته قزوین 2- هیئت کاراته استان البرز 3- شهر قدس الف

گروه چهار/
دور رفت : مرحله سوم: شوتوکان ski کردستان ب 7- شهرقدس ب 4
مدرسه کاراته اتحاد 6- شهید صادق زاده 5
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 0- باشگاه پیروزی 11
مرحله چهارم: مدرسه کاراته اتحاد 0- شهرقدس ب 11
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 5 - شوتوکان ski کردستان ب 6
باشگاه پیروزی 11- شهید صادق زاده 0
مرحله پنجم: باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 8- شهرقدس ب 3
باشگاه پیروزی 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
شهید صادق زاده 0- شوتوکان ski کردستان ب 11
مرحله اول دور برگشت: شهر قدس ب 0- پیروزی 11
فرهنگی ورزشی اوژن9- شهیدصادق زاده 2
مدرسه کاراته اتحاد 0- شوتوکان ski کردستان ب 11
جدول رده بندی: 1- باشگاه پیروزی 2- فرهنگی ورزشی اوژن 3- شوتوکان ski کردستان ب

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید