اولین استاژ فنی سبک شوتوکان کاراته بین المللی استان فارس

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس اولین استازفنی سبک شوتوکان کاراته بین المللی استان فارس باحضور جمع کثیری ازمربیان واعضاهیات رییسه سبک برگزارگردید دراین مراسم که باحضورمدیرکل امورشوراها واستانداری فارس صورت گرفت موادازمون های پایه وکاتاها ی نیمه پیشرفته سبک تدریس گردید

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید